O nas

Fundacja „Dla Rodziny” została założona 20 czerwca 2005r. dzięki zaangażowaniu osób, którym nie jest obojętny los dzieci.

Główne cele Fundacji:

 • propagowanie i tworzenie zastępczego rodzicielstwa dla dzieci osieroconych, osamotnionych i odrzuconych, potrzebujących wydolnej wychowawczo rodziny,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom,
 • upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi,
 • prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym,
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 • propagowanie, wspieranie i organizowanie modelu polityki społecznej dotyczącej dzieci i rodzin obowiązującego w Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przemoc) oraz profilaktyka problemów wynikających z uzależnień i przemocy,

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

 • Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  OŚRODEK WYKONUJE SWOJE ZADANIA NIEODPŁATNIE!
 • szkolenie rodzin adopcyjnych i zastępczych
 • prowadzenie poradnictwa i wsparcia terapeutycznego dla rodzin adopcyjnych i naturalnych
 • prowadzenie terapii rodzinnej
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka
 • prowadzenie mediacji rodzinnych
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej