O adopcji

ADOPCJA (łac. adoptio) oznacza przysposobienie, uznanie obcego dziecka za własne. Między dzieckiem a rodziną przysposabiającą (adoptującą) powstają relacje prawne takie jak w rodzinie biologicznej. „Adopcja i traktowanie dziecka za swe własne jest wyrazem przekonania, że stosunku rodziców do dzieci nie da się opisać jedynie w kategoriach „powiązań genetycznych”, gdyż istnieje „rodzicielstwo” płynące z przyjęcia drugiego człowieka, troski o niego i z bezgranicznego oddania.” Jan Paweł II

Czym jest adopcja? Jest to przyjęcie dziecka do rodziny przez małżeństwo lub osobę samotną. Nie wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, ani też w wyniku śmierci dziecka lub osób przysposabiających. W wyniku adopcji rodzice adopcyjni zajmują miejsce rodziców biologicznych i od tej chwili władza rodzicielska należy tylko do nich. Dziecko w rodzinie adopcyjnej nabywa takie same prawa jak dziecko w rodzinie biologicznej.

Rodzaje adopcji:

  • przysposobienie pełne (art.121, par.2 i 3 k.r.o.)
  • niepełne (art.124, par.1 k.r.o.)
  • całkowite (anonimowe, art.124, par.2 k.r.o.)

Przysposobienie pełne – stanowi w polskim ustawodawstwie regułę. Osoba w ten sposób przysposobiona staje się członkiem rodziny przysposabiającego. Więzy prawne z jego dotychczasową rodziną ulegają definitywnemu zerwaniu. Cechą tego przysposobienia jest to, że rozciąga się ono nie tylko na samego przysposabianego i przysposabiającego, ale na całą rodzinę przysposabiającego, tak jak gdyby przysposobiony urodził się jako dziecko naturalne przysposabiającego. Powstają wzajemne prawa i obowiązki alimentacyjne.

Przysposobienie niepełne – powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między przysposabianym i przysposabiającym, nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego.

Przysposobienie całkowite, zwane również anonimowym, jest najdalej idącą postacią przysposobienia. Możliwe jest tylko wtedy, gdy rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrażą zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającej.

Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażana wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie (art.118, par.3 k.r.o.). Nie jest dopuszczalne rozwiązanie takiego przysposobienia (art.125, k.r.o.) Przysposobienie pełne i niepełne może być z ważnych powodów rozwiązane przez sąd. „rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli w skutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka”. Przysposobić (adoptować) można dziecko tylko dla jego dobra.

Adopcja jest możliwa, kiedy rodzice dziecka:

  • nie żyją;
  • zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
  • wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka – tzw. zgodę in blanco;
  • są ubezwłasnowolnieni.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej