Ochrona Danych Osobowych RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja „Dla Rodziny” prowadząca Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
 2. Celem zbierania danych jest:
  • Kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do Ośrodka do przysposobienia.
  • Przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych
  • Wsparcie dla osób, które przysposobiły dziecko.
  • Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
  • Zawieranie i realizacja umów.
  • Realizacja zadań pracodawcy.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik sądowy, Sądy, PIP, itp. ).
 4. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane 50 lat po zakończeniu sprawy.
 6. Każda osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody) lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych – w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach RODO.
 7. Każda osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 8. Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wykonywania zadań administratora danych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane.
 11. Podstawą prawną przetwarzania są:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej
  • Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015r w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy
  • Ustawa z dnia 21 Listopada 2008r o pracownikach samorządowych
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r Kodeks Pracy
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

Kontakt:

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”

Ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2

80-283 Gdańsk

Tel. 58 511 03 75

Fax: 58 342 78 69

Email: fundacjadlarodziny@gmail.com

Klauzula RODO dla pracowników

Klauzula RODO dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Klauzula RODO dla wolontariuszy

Klauzula RODO dla darczyńców

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej